Politica de Confidentialitate

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Aceasta Nota de informare este valabila incepand cu data de 01.01.2024.

Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

In anumite circumstante, DV INTERCLINIC, in calitate de operator de date cu caracter personal, poate modifica prezenta politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a reflecta modificarile intervenite in legislatie, in practicile si procedurile interne de prelucrare a datelor cu caracter personal, in caracteristicile website-ului sau in progresele tehnologice realizate intr-o anumita perioada de timp. In cazul in care vom aduce modificari ce vor schimba modul de prelucrare sau utilizare a datelor dumneavoastra cu caracter personal, acestea vor fi publicate in cuprinsul politicii actualizate, iar data intrarii in vigoare a politicii astfel modificate va fi publicata la inceputul notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal actualizate.

Prin urmare, prezenta nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie consultata periodic pentru a fi la curent cu ultimele politici si practici intervenite in acest domeniu.

In conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut sub denumirea de „Regulamentul General privind Protectia Datelor” sau, pe scurt, „RGPD”, va aducem la cunostinta urmatoarele aspecte legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal:

1.Cine este operatorul datelor cu caracter personal?

DV INTERCLINIC S.R.L.,persoana juridica romana, cu sediul social in mun. Cluj Napoca, str. Taietura Turcului nr 2A-4, ap. 17, Cluj-Napoca, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj Napoca sub nr. J12/2018/2016, CUI 36102249, identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J12/2018/2016, Tel: 0747 969 994.

2. Ce date cu caracter personal prelucram?

În cazul in care accesezi website-ul DV INTERCLINIC: Date referitoare la profilarea utilizatorilor website-ului DV INTERCLINIC conform Politicii de Cookies pe care o puteți accesa aici: vârsta, sex, IP, date de trafic, date de geo-localizare, dispozitiv utilizat, sistem operare, cuvinte cheie cautate de utilizator conform intereselor sale.

3. De unde obținem datele cu caracter personal?

Ca regula, datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt obținute in mod direct de la dumneavoastra in momentul efectuarii programarilor ori al prestarii serviciilor medicale solicitate. Însa, exista și situații in care vom intra in posesia datelor dumneavoastra cu caracter personal prin intermediul altor mijloace legale și, totodata, legitime, cum ar fi executarea unui contract la care dumneavoastra nu sunteți parte in mod direct (spre exemplu, contractul incheiat de DV INTERCLINIC, in calitate de prestator de servicii medicale, cu angajatorul dumneavoastra). În cazul in care beneficiați de o programare la un consult medical, receptionera va proceda la identificarea pacientului, pentru inregistrarea sa, cu ajutorul unui act de identitate.

4. Care sunt scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal?

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate de catre DV INTERCLINIC in scopuri legitime legate de prestarea serviciilor medicale, conform reglementarilor legale in vigoare, dupa cum urmeaza: Media, Formulare de contact, Cookie-uri, Conținut inglobat de pe alte situri web, Analitice.

5. Care sunt temeiurile juridice ale prelucrarii datelor cu caracter personal?

 • Efectuarea de demersuri la cererea dumneavoastra inainte de incheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b) teza a II-a din RGPD);
 • Executarea contractelor de prestari servicii medicale, la care pacienții sunt parte (art. 6 alin. (1) lit. b) teza I din RGPD);
 • Îndeplinirea unor obligații legale de catre DV INTERCLINIC (art. 6 alin. (1) lit. c) din RGPD);
 • Protejarea intereselor dumneavoastra vitale, in situația in care va aflați, spre exemplu, intr-o situație de urgența medicala sau in vederea protejarii intereselor vitale ale altor persoane fizice (art. 6 alin. (1) lit. d) din RGPD);
 • Interesul legitim al DV INTERCLINIC (art. 6 alin. (1) lit. f) din RGPD), cum ar fi: Organizarea intregii activitați a DV INTERCLINIC pentru indeplinirea obiectului de activitate;
 • Identificarea pacienților in momentul prezentarii la recepție pentru programare sau urgența medicala;Soluționarea reclamațiilor și a cererilor primite din partea pacienților sau altor persoane vizate; controlul accesului vizitatorilor in saloane;
 • Demararea și desfașurarea litigiilor pe rolul instanțelor de judecata și (eventual) al altor autoritați publice; proceduri de recuperare a creanțelor;
 • Consimțamântul dumneavoastra pentru prelucrare, atunci când este acordat expres, liber și necondiționat, in situații punctuale cum ar fi, spre exemplu, prelucrarile in scop de marketing (art. 6 alin. (1) lit. a) din RGPD).

6. Pentru ce perioada sunt prelucrate datele cu caracter personal?

În cadrul scopurilor legate de activitatea DV INTERCLINIC, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi stocate pe o perioada limitata de timp intr-un loc sigur Si in conformitate cu conditiile Si prevederile legale in domeniu, astfel:

 • Datele dumneavoastra care sunt necesare in scopuri legate de serviciile medicale vor fi stocate pe durata contractului de prestari servicii medicale, respectiv pentru o perioada de timp rezonabila, dupa incetarea contractelor, inclusiv perioada de timp necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale prevazute de legislatia aplicabila, constând intr-o perioada generala de 50 de ani, cu excepția cazului in care pentru anumite documente medicale necesare sunt impuse termene de stocare mai mari ori mai scurte;
 • Datele prelucrate in scopuri contabile, in special cele legate de facturare și plați, vor fi stocate pe o perioada de 10 ani, cu incepere de la data de 1 ianuarie a anului urmator incheierii exercițiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, conform prevederilor Legii contabilitații nr. 82/1991, cu modificarile și completarile ulterioare, inclusiv cele aduse prin Legea nr. 163/2018;
 • Prelucrarea datelor in scop de marketing va avea loc pe durata relației contractuale cu DV INTERCLINIC, precum și dupa incetarea acesteia, pentru o perioada de cel mult 10 ani; În situația in veți decide sa va retrageți consimtamântul acordat pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in scopuri legate de de marketing-ul direct, datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate in acest scop, din momentul retragerii consimtamântului, fara a afecta insa valabilitatea prelucrarii datelor efectuata inainte de acest moment;
 • De asemenea, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate și pe durata existenței unor obligații legale de pastrare a anumitor categorii de date ori de documente justificative, in funcție de reglementarile in vigoare, in special in domeniul sanatații publice ori in domeniul fiscal.

7. Caror entitați vom divulga datele dumneavoastra cu caracter personal?

Nu partajam datele utilizatoriilor nostrii cu nici un serviciu extern, toate datele sunt strict folosite in scopul in care au fost trimise si colectate. La cererea oricarui utilizor se pot sterge toate datele acestuia din baza de date. Pentru a șterge datele dvs. de navigare va rugam sa trimiteți un email pe contact@dvinterclinic.ro.

8. Cum și când se realizeaza transferul datelor dumneavoastra cu caracter personal catre țari terțe?

Nu primim date de la nici un fel de parte terta, si nici nu prelucram date externe decat cele trimise direct de la utilizatorii serviciilor noastre, si care isi dau acordul prelucrarii lor in scopurile in care au fost trimise.

9. Care sunt drepturile dumneavoastra in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal?

În ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in temeiul art. 15-22 din RGPD, va sunt garantate o serie de drepturi:

 • Dreptul de acces la date – presupune posibilitatea formularii unei cereri prin care puteți obține confirmarea faptului ca va sunt prelucrate date cu caracter personal și prin care puteți avea acces la categoriile de date prelucrate și informații suplimentare referitoare la prelucrarile efectuate, ori, dupa caz, puteți solicita o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii;
 • Dreptul la rectificare – puteți obține, fara intârzieri nejustificate, corectarea (rectificarea) datelor inexacte pe care le prelucram in legatura cu dumneavoastra;
 • Dreptul la Stergerea datelor (denumit și „dreptul de a fi uitat”, in mediul on-line) – consta in posibilitatea solicitarii și obținerii ștergerii datelor cu caracter personal, in masura in care dispozițiile legale in vigoare permit acest lucru;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii –veți avea posibilitatea de a obține restricționarea prelucrarii, numai in situațiile expres prevazute de lege; dreptul la portabilitatea datelor –veți putea primi datele dumneavoastra cu caracter personal intr-un format structurat, astfel incât sa se poata face transferul acestora catre un alt operator, in mod automat;
 • Dreptul la opoziție – presupune faptul ca va puteți opune prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal in anumite situații și doar in cazul in care prelucrarea in cauza are ca temei indeplinirea unei sarcini de interes public ori se bazeaza pe interesul legitim al operatorului;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate – inseamna ca aveți dreptul de a solicita Si de a obtine retragerea, anularea Si reconsiderarea oricarei decizii care produce efecte juridice asupra dumneavoastra, adoptata exclusiv in baza unei operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate, in scopul evaluarii unor trasaturi de personalitate, precum abilitatile profesionale, credibilitatea, comportamentul dumneavoastra la locul de munca, interesele ș.a.. Nu in ultimul rând, va aducem la cunoștința faptul ca aveți dreptul de a va adresa Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau oricarei instante competente in domeniul protecției datelor cu caracter personal. Pentru a va exercita aceste drepturi, puteti contacta DV INTERCLINIC printr-o solicitare scrisa, datata Si semnata, transmisa in atentia Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul DV INTERCLINIC la adresa de corespondența menționata la pct. 10 sau prin e-mail la adresa contact@dvinterclinic.ro.

10. Cum pot lua legatura cu Responsabilul cu protecția datelor din cadrul DV INTERCLINIC?

Datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul DV INTERCLINIC sunt urmatoarele: Adresa de corespondența: Taietura Turcului nr 2A-4, ap. 17, Cluj-Napoca;

Adresa de email: contact@dvinterclinic.ro, Telefon: 0747 969 994.

11. Ce ințeles au termenii utilizați in cuprinsul prezentei note de informare?

Date cu caracter personal –orice informații in legatura cu o persoana fizica identificata sau identificabila. Va fi considerata identificabila acea persoana fizica ce va putea fi identificata in mod direct ori indirect, in special prin utilizarea unui element de identificare, cum ar fi, spre exemplu, un identificator online;

Categorii speciale de date cu caracter personal – date cu caracter personal care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa, convingerile filozofice ori apartenența la sindicate, viața sexuala ori orientarea sexuala, datele privind condamnarile penale, date genetice, date biometrice, date privind sanatatea;

Date privind sanatatea – datele cu caracter personal legate de sanatatea fizica sau mentala a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistența medicala, care dezvaluie informații despre starea de sanatate a acesteia; Consimțamânt – orice manifestare de voința libera, specifica, informata și lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declarație sau printr-o acțiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate in legatura cu datele cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizatecum ar fi, spre exemplu, colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție in orice mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Operator de date cu caracter personal – persoana fizica sau juridica, precum și orice autoritate publica, agenție sau alt organism care, singur ori impreuna cu altele stabilește scopurile și mijloacele de prelucrarea a datelor cu caracter personal; Persoana imputernicita – persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agenție sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

Persoana vizata – persoana fizica ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate de catre operator ori de persoana imputernicita de operator;

Țara terța – țara aflata inafara Uniunii Europene ori Spațiului Economic European.

Programari